9 Sep

Kdy je čas na výměnu zásuvky a vypínače


Neexistuje vÄ›c, která by se postupem neopotÅ™ebovala. A Äím více je používána, tím dříve nastane Äas, kdy ji bude potÅ™eba vymÄ›nit. To je fakt, který znají a se kterým se setkávají prakticky dennÄ› snad vÅ¡ichni. Málokdo vÅ¡ak tuto pouÄku vztáhne i na zásuvky a vypínaÄe Light Park. ProÄ se tyto vÄ›ci zdají prakticky nezniÄitelné Äasem, aÄkoliv je užíváme dennÄ›?modernÄ›jší typ zásuvky.jpg

Jedním z důvodů je jejich samotný design a způsob použití. Je sice pravda, že jsou užívány dennÄ›, ale vezmÄ›me si, jaké zátěži jsou vystaveny. V případÄ› zásuvek tam pouze zastrÄíme spotÅ™ebiÄ, a to je vÅ¡e. ÄŒasto ho, například v případÄ› televize, ani nevyndáváme. Nedochází tedy k odÄ›ru ani oÅ¡oupání ani k jiné Äinnosti, která by mohla povrch poÅ¡kodit.

Co se vypínaÄů týká, i ty jsou vlastnÄ› zatěžovány minimálnÄ›. Pouze je na nÄ› dvakrát dennÄ› sáhnuto, jinak zůstávají prakticky bez povÅ¡imnutí. Ani zde tedy nedochází k nÄ›Äemu, co by mÄ›lo velký negativní vliv na povrch.

I pÅ™es tyto vlastnosti se vÅ¡ak i zásuvky a vypínaÄe Äasem opotÅ™ebují. U zásuvek může nastat problém například s kontakty, zvlášť pokud jsou do nich spotÅ™ebiÄe Äasto zasunovány a vysunovány. Může to způsobit i rozšíření otvorů, a tedy i ztížení zapojení správných kontaktů.

VypínaÄe se Äasto opotÅ™ebují dříve, než zásuvky. První známkou, které si vÅ¡imneme, je oÅ¡oupaný a odÅ™ený povrch v místech, kde ho tiskneme. To samo o sobÄ› samozÅ™ejmÄ› ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů není důvod k výmÄ›nÄ›, avÅ¡ak tÄ›m, kteří mají vypínaÄ jako souÄást designu interiéru, to může vadit.ilustrace vypínaÄe.png

Horší situace nastává, když se vypínaÄ Äasem uvolní. Najednou zjistíme, že jde pÅ™epnout nÄ›jak lehce, avÅ¡ak abychom dosáhli kýženého výsledku, musíme proces nÄ›kolikrát opakovat. PříÄina je v uvolnÄ›ných kontaktech.

V těchto případech je samozřejmě zapotřebí danou věc vyměnit. Ale nevěšte hlavu, koneckonců je to příležitost pořídit si nový, lepší model. Navíc si můžete dnes vybrat i takový, který se vám bude líbit.

Jedno je vÅ¡ak tÅ™eba říci: výmÄ›nu by mÄ›l provádÄ›t pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud nemáte potÅ™ebné znalosti a dovednosti, nemÄ›li byste se o to pokouÅ¡et sami. Koneckonců práce s elektrickým proudem není zrovna nejbezpeÄnÄ›jší.

Hotovo? VýbornÄ›. Nyní se můžete spoustu dalších let radovat z nového vypínaÄe Äi zásuvky. PÅ™eci jen, pÅ™i správném užívání vydrží opravdu dlouho.